MEDIACJA -  POZASĄDOWE ROZWIĄZANIE SPORU 

 

W ramach kompleksowej obsługi prawnej, oferujemy Państwu także wsparcie w pozasądowych sposobach rozwiązania sporu.

Negocjacje z udziałem bezstronnego i neutralnego mediatora to godna Państwa uwagi alternatywa wobec drogi sądowej dla sporów powstałych w sprawach biznesowych oraz w życiu prywatnym.

 

Radca prawny Anna Malczewska, jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów:

Centrum Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

oraz

listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia negocjacji i mediacji gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi.

Zapraszamy do rozważenia podjęcia polubownych negocjacji sporu, jaki pojawił się na Państwa drodze biznesowej, przy udziale neutralnej i bezstronnej osoby trzeciej. Takie rozwiązanie pozwoli na oddzielenie sporu od sfery emocjonalnej stron konfliktu i skupienie się na rzeczowych rozwiązaniach ugodowych, zgodnych z interesem każdej ze stron.

Mediator jest osobą bezstronną, nie jest związany z żadną ze stron, ani ze sporem. Nie ma też interesu w konkretnym sposobie zakończenia sporu.

Informacje uzyskane przez strony oraz mediatora podczas mediacji są poufne. 

Mediator wesprze Państwa w procesie rozmów negocjacyjnych, udzieli wsparcia w celu obniżenia napięcia zbudowanego wokół konfliktu, pomoże obu stronom odszukać rozwiązania zgodne z  interesem każdej z nich.

Radca prawny - Mediator zapewni Państwu doradztwo w opracowaniu porozumienia (ugody) lub w sformułowaniu postanowień poszczególnych propozycji ugodowych.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. (Art.  18315 Kodeksu postępowania cywilnego).

Ugoda zawarta przed mediatorem, która została zatwierdzona przez sąd, przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym uprawniającym do wszczęścia postępowania egzekucyjnego. 

Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia roszczeń.(art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego). Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie mediacyjne nie zostanie zakończone (art. 124 § 2 Kodeksu cywilnego).

W przypadku braku zawarcia ugody w mediacji, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.